ประวัติของโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า

 

ความเป็นมา

old01

ในปี พ.ศ. 2481  กำนันบุญทา, นายจุ้ม ทิพย์นวล, นายบัว สุริยะไชย ร่วมกันและดำริว่าบริเวณบ้านสันโค้งแห่งนี้ สมควรจะมีโรงเรียนประถมศึกษาสักหนึ่งแห่ง ซึ่งสมัยนั้นมีโรงเรียนบ้านสันโค้งอยู่ แต่การคมนาคมไม่สะดวก ลำบากต่อกุลบุตรกุลธิดาที่จะเดินทางไปศึกษาเล่าเรียน บุคคลทั้ง 3 จึงได้ปรึกษากันว่า จะหาพื้นที่สักแห่งหนึ่งสร้างโรงเรียนขึ้นให้กุลบุตร กุลธิดา ได้ศึกษาเล่าเรียนใกล้ๆ บ้าน และเห็นว่าที่ตั้งโรงเรียนอยู่ปัจจุบันนี้มีความเหมาะสม เป็นเนินดอยเล็กน้อย น้ำไม่ท่วมขัง จึงได้ไปเจรจาแจ้งความประสงค์แก่เจ้าของที่ดิน คือ พ่อน้อยเตชะ มณีรัตน์ ซึ่งมีที่ดินครอบครองอยู่ 10 ไร่เศษ ด้วยความที่พ่อน้อยเตชะ มณีรัตน์ พร้อมครอบครัวและญาติๆ ได้มองเห็นการณ์ไกลโดยเฉพาะการศึกษา ซึ่งจะสร้างคน สร้างสังคม สร้างชาติได้ จึงยินดียกที่ดินจำนวนนี้ให้ เพื่อเป็นสถานที่สร้างโรงเรียน และนายบัว สุริยะไชย ซึ่งมีที่ดินใกล้เคียงกันอีก 1 ไร่เศษ ก็ยกที่ดินสมทบ จึงรวมมีที่ดินที่ได้รับบริจาคเพื่อสร้างโรงเรียนทั้งหมด 11 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา จากนั้นก็ได้ประสานงานกับนายอำเภอเมือง  เรื่องการบริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนต่อไป

วันก่อตั้งโรงเรียน

old04old02

โรงเรียนนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2482 เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ชั้นเดียว มุงใบตอง โดยนายเตชะ มณีรัตน์ และนายบัว สุริยะไชย ได้บริจาคที่ดินให้โรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมปีที่ 4 ในปี พ.ศ.2516 ได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2520 ได้โอนเข้ามาสังกัดเทศบาลเมืองเชียงราย  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า” วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กจำนวน 2 ห้องเรียน และโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น ได้รับโล่โรงเรียนดีเด่นจากมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2548 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 3 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 18 ห้องเรียน และเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 23 ห้องเรียน ปี พ.ศ.2551 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยขยายชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๓ ห้องเรียน ปีพ.ศ.๒๕๕๒ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยขยายชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 ห้องเรียน ในปีพ.ศ.2553 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยขยายชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน 3 ห้องเรียน และในปี 2554 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยขยายชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 ห้องเรียน

old06old07

ปัจจุบัน เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน และเปิดหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือโปรแกรมภาษาจีน, โปรแกรมภาษาอังกฤษ, โปรแกรมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)