ผู้อำนวยการสถานศึกษา

boss-anurak3

นางอนุรักษ์ บุตรสาร
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ประกาศนียบัตรชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านนางแล
ประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูเชียงราย
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก  การแนะแนว วิทยาลัยครูเชียงราย
การศึกษามหาบัณฑิต      วิชาเอก   การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ประวัติการรับราชการ

เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2524

พ.ศ. ตำแหน่ง สถานศึกษา
2524 ครู 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
2525 ครู 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
2528 อาจารย์ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
2534 อาจารย์ 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
2545 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสันกอง
2547 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหัวดอย
2548 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
2549 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
2553 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2555 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมื่น
2556 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
2559-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า