ผลการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ประกอบโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ประกอบโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ของโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า
จำนวน ๓๐ เครื่อง