ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 91 92 183
ม.2 86 87 173
ม.3 82 86 168
รวม 259 265 524
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 44 47 91
ม.5 37 47 84
ม.6 18 48 66
รวม 99 142 241
รวมทั้งสิ้น 358 407 765