ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นางอนุรักษ์ บุตรสาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 


นายจำรัส  ไชยมูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายแผนงานงบประมาณและฝ่ายบริหารทั่วไป

 


นางกัญศรี  มณีรอด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการและฝ่ายบุคคล