งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับภาคเหนือ

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2559
ณ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่  22-24 มิถุนายน 2559

ผลการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

27948

ผู้เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงสมฤดี  เยลู

ผู้ฝึกสอน
นางสุรีรัตน์ กาบแก้ว

โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3
ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

12790900_1084576658260288_7278427206153248425_n

ผู้เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงธีราพร เทพวงค์
2. เด็กหญิงภัคนันท์ วรรนิยม
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์ ทองดี

ผู้ฝึกสอน
1. นางภาลี ปัญจขันธ์
2. นางสาวมยุรา สุวรรณชะตัน

การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง

S__7028790

ผู้เข้าแข่งขัน
1. นายกฤษฎา คำพัน
2. นายกฤษฎา ลาวิชัย
3. เด็กหญิงกุสุมา จันทร์วิลา
4. นางสาวชนากานต์ ไชยวงษ์
5. นายธนกร ธรรมภิใจ
6. นายธัญกร สลีสองสม
7. นายธเนศ โพธิปัญญา
8. นางสาวปรีชญาพร วันดี
9. นางสาวภิญณดา ใหม่กาศ
10. เด็กหญิงวาศินีย์ ใจอาสา

ผู้ฝึกสอน
1. นางสาวจันจิรา ธรรมยา
2. นายสุเมธ มาบาง

โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง

13497834_1193481414018703_379434516721516449_o

ผู้เข้าแข่งขัน
1. นายต้นกล้า มณีรัตน์
2. นายนันทกานต์ คำภีระ
3. นางสาวโยษิตา คำก๋อง

ผู้ฝึกสอน
1. นายปราการ อินทยศ
2. นางอนัญญา นวลเปรม

การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6
ได้อันดับที่ 6 ระดับเหรียญทอง

ผู้เข้าแข่งขัน
1. นายธนพล จันทร์คำ
2. นายปริญญา ปริญญาปริวัฒน์
3. นายเอกพิพัฒ โพธิปัญญา

ผู้ฝึกสอน
1. นายจีระศักดิ์ จันทรังษี
2. นายสุขุมพันธ์ รักพงษ์

โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
ได้อันดับที่ 4 ระดับเหรียญเงิน

ผู้เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงจันทรัศม์ การ่อแก้ว
2. เด็กชายอภิสิทธิ์ ไพรหลวง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุขกรม

ผู้ฝึกสอน
1. นางวิมลมาศ กอนแสง
2. นางสาวสุธนิต สงวนศักดิ์

 

โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ได้อันดับที่ 12 ระดับเหรียญเงิน

ผู้เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงกีรติกา ด้วงทอง
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร เจียมตน
3. เด็กหญิงสุภัค บุตรแก้ว

ผู้ฝึกสอน
1. นายประชัน หาญจริง
2. นายโอภาส วงค์ชัย

 

การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3
ได้อันดับที่ 22 ระดับเหรียญเงิน

ผู้เข้าแข่งขัน
1. เด็กชายธีรภัทร ธิกุล
2. เด็กชายวัลลภ แสนลูน
3. เด็กชายโชคทวี ไพรวัลย์กูล

ผู้ฝึกสอน
1. นายจีระศักดิ์ จันทรังษี
2. นายสุขุมพันธ์ รักพงษ์

 

การประกวดแกะสลักผลไม้ ม.1-ม.3
ได้อันดับที่ 6 ระดับเหรียญเงิน

ผู้เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงชฎาภรณ์ ท้าวกันทา
2. เด็กหญิงรุ่งจิรา แสงจันทร์
3. เด็กหญิงสิดารัศมิ์ อ้อยหวาน

ผู้ฝึกสอน
1. นางสาวกอบแก้ว จันทร์วรรณ์

การประกวดแกะสลักผลไม้ ม.4-ม.6
ได้อันดับที่ 5 ระดับเหรียญเงิน

ผู้เข้าแข่งขัน
1. นางสาวกนกวรรณ์  รัตนาวิล
2. นางสาวณัฐสินี  พรมมินทร์
3. นางสาวสุดารัตน์  เชียงแรง

ผู้ฝึกสอน
1. นางสาวกอบแก้ว จันทร์วรรณ์

ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
ได้อันดับที่ 10 ระดับเหรียญเงิน

ผู้เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงอภิชญา  เจริญสกุลไกล

ผู้ฝึกสอน
1. นายปราการ อินทยศ
2. นางอนัญญา นวลเปรม

ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขัน
1. นายนันทกานต์ คำภีระ

ผู้ฝึกสอน
1. นายปราการ อินทยศ
2. นางอนัญญา นวลเปรม

ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
ได้อันดับที่ 4 ระดับเหรียญทอง

ผู้เข้าแข่งขัน
นายพีรพัฒน์ ขุนซาง