งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘
ณ ชาเลนเจอร์ ๒ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

87418

การประกวดหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รายชื่อนักเรียน
1. นายฐิติพงศ์    จันทร์ฝาย
2. นายจักรกริช    ตนฟู
3. นายอาทิตย์    มัฆวาฬ
ครูผู้ควบคุม
นางสาวสุดารัตน์  วงศ์ยศ

12112220_917384711648894_5507368838646204712_n

การประกวดโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
รายชื่อนักเรียน
๑. นายอนุชิต  ประกอบ
๒. นายวานุเทพ  ทาวัน
๓. นายณัชพล  อิสคุณ
ครูผู้ควบคุม
๑. นายปราการ  อินทยศ
๒. นางอนัญญา  นวลเปรม

87225

การประกวดโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลชมเชย
รายชื่อนักเรียน
๑. เด็กชายพัทธ์    พงศ์สวัสดิ์
๒. เด็กหญิงบุษกร    มาเยอะ
๓. เด็กหญิงอารียา    พงษ์สิริวิโรจน์
ครูผู้ควบคุม
๑. นางภาลี  ปัญจขันธ์
๒. นายวิทยา  ไชยวุฒิ

S__3547143

การประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ได้รับรางวัลชมเชย
รายชื่อนักเรียน
๑. เด็กหญิงชนากานต์    ไชยวงษ์
๒. เด็กหญิงวิภาวดี    ก๋าคำ
๓. เด็กหญิงภิณญดา    ใหม่กาศ
๔. นางสาวนัจนันท์    ไชยมงคล
๕. นางสาวปรีชญาพร    วันดี
๖. เด็กชายธนกร    ธรรมภิใจ
๗. นายธเนศ    โพธิปัญญา
๘. นายธัญกร    สลีสองสม
๙. นายกฤษฎา    ลาวิชัย
๑๐. นายกฤษฎา    คำพัน
ครูผู้ควบคุม
๑. นางสาวจันจิรา    ธรรมยา
๒. นายสุเมธ    มาบาง