งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗

slide04

ชนะเลิศการประกวดโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

นางสาวรัตนาภรณ์ แพทย์รักษา
นางสาวพิชชาพร ปานกลาง
นายณัชพล อิสคุณ

ครูผู้ควบคุม
นายปราการ อินทยศ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

เด็กชายวรุตม์ ไชยวรรณ์
เด็กชายนพณัฐ ไชยลังกา
เด็กหญิงญาณิกา สิริสิทธิมหาชน

ครูผู้ควบคุม
นายภานุรัตน์ นันตา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวชญานันท์ ชมชื่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

เด็กชายจักรกฤษฏิ์ อิสคุณ

ครูผู้ควบคุม
นายปราการ อินทยศ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

รองชมเชย การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

นางสาวชนิภา จิตรักสวนะ

ครูผู้ควบคุม
นางศุภานัน นเรวรรณ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ