งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๖

ผลการแข่งขันที่นักเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๖
ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

  • นายศิระวัฒน์ บุญกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
    จากการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • นางสาวกาญจนา ธุวะคำ , นางสาวดาริณี สุขใจ , นายอัครชา พรหมเทพ
    ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดโครงงาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย