โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

IMG_4436

วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีประธานในพิธิเปิดคือท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ นางกัญศรี มณีรอด เป็นผู้กล่าวเปิดและให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ