โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ทำบุญทอดผ้าป่าขยะช่วยเราช่วยโลก

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ทำบุญทอดผ้าป่าขยะช่วยเราช่วยโลก

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ร่วมกับชุมชนสันโค้งน้อย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง คณะกรรมการสภานักเรียน และโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากขยะ ทั้งผลกระทบต่อชีวิต สุขภาพของคนและสิ่งมีชีวิต ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อโลก ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงได้พร้อมใจกันดำเนินการทำบุญทอดผ้าป่าขยะครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ เพื่อบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง และเพื่อให้เกิดการลดปริมาณการใช้ขยะ

ขบวนแห่ผ้าป่าขยะ แผนงาน/โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(ซีโรเวท) โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เพื่อปลูกจิตสำนึกสำนึกให้เห็นปัญหา/เภทภัย/และผลกระทบต่อวิถีชีวิตและโลกแล้วหันมาบริหารจัดการขยะเริ่มจากตนเอง/ครอบครัว/สังคม/ชุมชนและโลก ช่วยเราช่วยโลก