โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคเหนือภาคที่ 1 ประจำปี 2562

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคเหนือภาคที่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1 ประจำปี 2562 และพิธีมอบรางวัลการสร้างแรงจูงใจชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ณ โรงแรมทีเค พาเลซ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ตลอดจนสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน ในการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรร่วมกัน โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

และโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคเหนือภาคที่ 1 ประจำปี 2562 เข้ารับมอบรางวัลโรงเรียน

ปลอดขยะ รอบที่1 (กลุ่มB) ระดับมัธยมศึกษา จากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม