ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. ๑และ๔ ๒๕๖๒

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และสอบคัดเลือกภาคความรู้ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น.
บัดนี้ทางโรงเรียนขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้.-

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
http://www.t5denha.ac.th/report_m162.pdf

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
http://www.t5denha.ac.th/report_m462.pdf