ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น.

บัดนี้ทางโรงเรียนขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ดังนี้.-

ประกาศรายชื่อ

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวข้างต้น มาทำการสอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง ในวันเสาร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า