กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านสุขภาพ ร่างกาย กล้าแสดงออก และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน รวมทั้งปลูกฝังการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยใช้การแสดงออกทางด้านกีฬา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีสูงสุดให้กับตนเองและเพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะขีดความสามารถทางด้านดนตรี กีฬา และบูรณาการเข้าได้กับทุกสาระการเรียนรู้ จึงเกิดการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป