เปิดบ้านวิชาการ ท.5 น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดงาน “เปิดบ้านวิชาการ ท.5 น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เพื่อแสดงผลงานวิชาการ อันเกิดจากการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งในส่วนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยในงานจัดให้มีฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน ประกอบไปด้วย

ฐานที่ 1 พืชผักสวนครัวรั้วกินได้

ฐานที่ 2 การจัดการขยะ

ฐานที่ 3 ปราชญ์ชาวบ้าน

ฐานที่ 4 รู้คุณน้ำรู้คุณไฟ

ฐานที่ 5 กระถางจากใบไม้

ฐานที่ 6 การผลิตกระดาษสา

ฐานที่ 7 อาหารปลอดภัย

และ ฐานที่ 8 นวัตกรรม