โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับรางวัล “สถาบันการศึกษาสร้างชาติดีเด่น”

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สถาบันการศึกษาสร้างชาติดีเด่น” จากสถาบันการสร้างชาติ


เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ท่านผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน จากโครงการเยาวชนสร้างชาติ
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
2nd International Conference on Nation-Building 2018 จัดโดยสถาบันการสร้างชาติ
และนักเรียนได้นำเสนอนวัตกรรมจากการประกวดโครงการ CCS ร่วมกับ ตัวแทนผู้นำเสนอหัวข้อ CCS ของแต่ละกลุ่มประเทศ ณ โรงแรม สวิสโซเทล รัชดา กรุงเทพฯ

ช่วงเย็นได้รับเกียรติให้ร่วมงาน “คืนเชิดชูเกียรติการสร้างชาติ GALA DINNER&AWARD NIGHT Honoring Nation-Builders” จัดโดยสถาบันการสร้างชาติ ณ โรงแรม สวิสโซเทล รัชดา กรุงเทพฯ
และเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สถาบันการศึกษาสร้างชาติดีเด่น” จาก ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน
เนื่องจากโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้ส่งเสริมกิจกรรมที่มีแนวทางในการพัฒนาคนและสังคมมาโดยตลอด และยังได้ส่งเสริมให้บุคลากรคุณครูและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันการสร้างชาติโดยให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมเยาวชนสร้างชาติ ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีอุดมการณ์ในการสร้างคน เพื่อคนจะสร้างชาติเป็นอย่างยิ่ง