ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลกว่างซี มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลกว่างซี มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ทางเทศบาลนครเชียงราย นำโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี และคณะผู้บริหารแต่ละโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลกว่างซี มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน และกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า