ผลการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ เทศบาลนครภูเก็ต

ผลการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ เทศบาลนครภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2561

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

รายการ ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม
๑. การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

ได้รับรางวัลชมเชย นางสาวบุษกร    มาเยอะ นางสาวพรพิมล   จรูญฉาย
๒. การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางสาวภัทรกร     ไกรศรีสถาพร นางสาวกมลวรรณ    คำภิระ
๓. การประกวดโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่๑ – ๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๑. เด็กหญิงภรพัชชา    แนบโนนสูง

๒. เด็กหญิงศิริวรรณ    รุ่งศรีสุขจิต

๓. เด็กหญิงเบญจวรรณ    คำแก่น

นายณรงค์ศักดิ์    ไชยวารินทร์

นางริใส     นามดี

๔. การประกวดโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ ๒

๑. เด็กหญิงคำดู่    คำดี

๒. เด็กหญิงอาภิสรา    ติอารีย์

๓. เด็กหญิงมนัสนันท์    วสุพลวิจิตร

นางกัญญาพัชร     อะทะวงศ์

นายภานุรัตน์     นันตา

๕. การประกวดโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ได้เข้าร่วมแข่งขัน ๑. นายวรกานต์    สุภาษี

๒. นางสาวอาทิตยา    อาทิตย์ฉาย

๓. นางสาวเมธาพร    โครงกาบ

นางสาวธัญญาเรศ    กันทา

นางสุรีย์รัตน์     นิ่มพิศาล

๖. การประกวดโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ได้รับรางวัลชมเชย ๑. เด็กชายสาโรจน์   แซ่เห้อ

๒. เด็กหญิงวรันทร    รักยา

๓. เด็กหญิงนฤมล    คุรุพันธ์

นางสาวมยุรา     สุวรรณชะตัน

นายสุเมธ      มาบาง

๗. การประกวดโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ ๑

๑. นายอรรถสิทธิ์     ทรงคำ

๒. นายตรีภพ    จอมหล้า

๓. นายราชวัฒน์    พุทธิมา

นายปราการ    อินทยศ

นายจีระศักดิ์     จันทรังษี

 

๘. การประกวดรำวงมาตรฐาน

ระดับมัธยมศึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๑. เด็กชายกฤษฏา      ปัญจพลคีรี

๒. เด็กชายญาณภัทร    แก้วประเสริฐ

๓. นายวัชรายุทธ       คำน้อย

๔. นายธนกร       ธรรมภิใจ

๕. เด็กชายศุภเดช     ปัญญาทิพย์

๖.  นางสาวภิณญดา     ใหม่กาศ

๗.  นางสาวกุสุมา      จันทร์วิลา

๘.  เด็กหญิงกรกันยา     หาญโนนแดง

๙.  นางสาวชนากานต์    ไชยวงษ์

๑๐.  นางสาวภัคนันท์     วรรนิยม

นายสุเมธ     มาบาง

นางสาวจันจิรา   ธรรมยา

รวม ๒๗    คน  


รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย