โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา 8 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา 8 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า