(กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า (กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า