ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561

ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดงานโครงการวันปฐมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า