งานเปิดบ้าน ท.5 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

“งานเปิดบ้าน ท.5 ภาษาและวัฒนธรรมจีน”

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดงาน “เปิดบ้าน ท.5 ภาษาและวัฒนธรรมจีน” ประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมการจัดงานของโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ให้มีคุณภาพตามปณิธาน
ของโรงเรียนคือ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า จะเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ
สำหรับเด็กทุกคน และพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการสนับสนุนด้านการสอนภาษาจีน
แก่โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ณ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า