โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) จากท่านคณะกรรมการผู้มาประเมิน ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า