เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดโครงการกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยทางโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้ทำการจัดอบรมเครื่องหมายวิชาพิเศษและการเดินทางไกล สำรหรับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรของสถานศึกษา และเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ สามารถปรับตัวในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความอดทน มีระเบียบวินัย เกิดความสามัคคี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจาการเดินทางไกลและทำกิจกรรมตามฐานวิชาพิเศษ ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้