โครงการงานเวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูลระดับประเทศ ครั้งที่ 2

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางอนุรักษ์ บุตรสาร เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานเวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูลระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือโรงเรียนอีโคสคูล เป็นการดำเนินงานที่นำเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้าสู่ระบบโรงเรียน มีเป้าหมาย คือ การสร้าง “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม” (Green Citizen) การดำเนินงานใช้แนวคิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) ตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้หรือการจัดทำหลักสูตร ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนโดยเชื่อมโยงการเรียนรู้กับประเด็นท้องถิ่น และด้านเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมทั้งจากผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน รวมถึงความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 177 โรงเรียน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการเวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูลระดับประเทศ ครั้งที่ 2 เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเครือข่ายโรงเรียนอีโคสคูล และขยายผลการดำเนินโครงการฯ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

และในงานเวทีเสวนาในครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการอนุรักษ์ บุตรสาร ได้รับเชิญจากกรมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรฯ ให้เป็นผู้นำร่วมเสวนาสิ่งแวดล้อมศึกษา (การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนโรงเรียนอีโคสูคล สู่สถานศึกษาและชุมชน)

72453

90836 90839

91359 91360

91387 91430

91451