ผลการแข่งขัน งานแข่งขันทักษะวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560

รายการแข่งขัน/ระดับชั้น รายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ชื่อครูผู้ควบคุม คะแนน เหรียญ/ อันดับ
๑. การแข่งขันคัดลายมือ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

เด็กหญิงอภิชญา  บุณยาศวิน นางริใส   นามดี 91 ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1

๒. การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

นายฐนกร  แปโม้ นางศุภานัน   นเรวรรณ์

Mr.Demetrio  Parreno

98 ทอง

ชนะเลิศ

๓. การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

นางสาวสุนทรี   สิทธิโน นายปราการ  อินทยศ 77.33 เงิน

อันดับที่ 9

๔. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

๑. เด็กหญิงอำพร   ใอ่คำ

๒. เด็กหญิงณิชาพร   บุญเลิศ

๓. เด็กหญิงจิราธร  รัตนจันทร์

นางสาวกอบแก้ว  จันทร์วรรณ์ 88 ทอง

อันดับที่ 4

๕. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

๑. นางสาวชฏาภรณ์  ท้าวกันทา

๒. นางสาวรวิวรรณ์  แก้วได้ปาน

๓. นางสาวธิดา   บุญเกิด

นางสาวกอบแก้ว  จันทร์วรรณ์ 88 ทอง

อันดับที่ 5

๖. การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

๑. เด็กชายธีรภัทร  อารีย์

๒. เด็กชายพันธ์เกษม  อังคณวัฒนานนท์

๓. นายณรงค์   วงษ์ทอง

นายสุขุมพันธ์   รักพงษ์ 91 ทอง

อันดับที่ 7

๗. การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

๑. นายธนพล  จันทร์คำ

๒. นางพงศกร  จินะชิต

๓. นายภานุพงศ์  ชัยเรือน

นายจีรศักดิ์  จันทรังษี 74 เงิน

อันดับที่ 13

๘. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน

ระดับมัธยมศึกษา

๑. นายธนกร   ธรรมภิใจ

๒. นายกฤษฏา   ลาวิชัย

๓. นายกฤษณภูมิ  คำพัน

๔. เด็กชายกฤษฎา  ปัญจพลดรี

๕. นายกิตติพศ   บุญกรี

๖. เด็กหญิงกุสุมา  จันทร์ลา

๗. เด็กหญิงอาดินีย์   ใจอาษา

๘. เด็กหญิงธีรพร  เทพวงษ์

๙. นางสาวชนากานต์  ไชยวงษ์

๑๐. นางสาวภิณญดา  ใหม่กาศ

นายสุเมธ  มาบาง

นางสาวจันจิรา  ธรรมยา

93 ทอง

ชนะเลิศ

๙. โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

๑. เด็กหญิงทัศนีย์  ทาแกง

๒. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขกรม

๓. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไพรหลวง

นายวีระกุล  สุขสบาย

 

66 ทองแดง

อันดับที่ 19

๑๐. โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

๑. นายอาทิตย์  มัฆวาฬ

๒. นายธิติภูมิ  ธรรมยา

๓. นางสาวจิรภัทธ์  วงค์เมือง

นายปราการ อินทยศ

นางอนัญญา  นวลเปรม

86 ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

๑๑. โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

๑. นางสาวชลธิชา  ใจยอด

๒. นางสาวพิมพ์วรี  หมื่นแก้ว

๓. นางสาวสุรัสวดี  พรมดอก

นายโอภาส   วงค์ชัย 70 เงิน

อันดับที่ 5

๑๒. การประกวดสื่อและนวัตกรรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายพีรพัฒน์   ขุนซาง 75 เงิน

อันดับที่ 6

S__15220761

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับมัธยมศึกษา

81073

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

S__15220766

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

S__5644430

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย