เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมทักษะ ด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมทักษะ ด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวสุดารัตน์  วงศ์ยศ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า บทคัดย่อ…

เผยแพร่สื่อนวัตกรรม ปีการศึกษา 2559-2561

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง การสร้างสื่อดิจิทัลประเภท หนังสั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวสุดารัตน์  วงศ์ยศ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมทักษะ ด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวสุดารัตน์  วงศ์ยศ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รายงานผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง “เรียนรู้ สนุกคิด กับ ARDUINO PROGRAMMING” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายปราการ อินทยศ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ARDUINO PROGRAMMING ในรูปแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายปราการ อินทยศ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า…

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง การสร้างสื่อดิจิทัลประเภท หนังสั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง การสร้างสื่อดิจิทัลประเภท หนังสั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวสุดารัตน์  วงศ์ยศ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า บทคัดย่อ…

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ARDUINO PROGRAMMING ในรูปแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ARDUINO PROGRAMMING ในรูปแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายปราการ อินทยศ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า บทคัดย่อ…
1 2