นางอนุรักษ์ บุตรสาร

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

นางกัญศรี มณีรอด

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

ว่าที่ ร.ต.หญิงภวรัญชน์ เงาแก้ว

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

นายวิทวัส สมสกุล

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า