ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

นางกัญศรี มณีรอด

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

นายวิทวัส สมสกุล

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า