วันที่ 25 ตุลาคม 2564
ผลการตัดสินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับประเทศ ประจำปี 2564 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม