การประเมินโครงการหลักสูตรสองภาษา (MEP: Mini English Program) โดยใช้รูปแบบ CIPP Model โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย