การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย