ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า

สถานที่ตั้ง

558 ถนนสันโค้งน้อย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
โทรศัพท์ 0-5371-1976 โทรสาร 0-5375-8606

สังกัด

สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

“การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม สู่ความเป็นเลิศด้านภาษา
เทคโนโลยีและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

เป้าหมายของโรงเรียน

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง เรียนอย่างมีความสุข และมีคุณธรรม”

คำขวัญของโรงเรียน

“จริยธรรมสูงส่ง ดำรงความเป็นไทย เก่งในวิชาการ”

ปรัชญา

“จงทำดี”

สีประจำโรงเรียน

“ม่วง ขาว”

สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความแข็งแกร่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

“เป็นโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาษาและเทคโนโลยี”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“รักษ์สิ่งแวดล้อม”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

“ต้นราชพฤกษ์”

khoon