ประกาศผลการสอบภาคความรู้ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบภาคความรู้ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
และขอให้ผู้มีรายชื่อมาทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 ก.พ. 64 เวลา 08.00 – 12.00 น.
การสอบสัมภาษณ์
– ตรวจสอบรายชื่อ ลงทะเบียน และรับบัตรคิว
– นักเรียนเข้าห้องสอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง
– หากมีแฟ้มสะสมผลงานให้เตรียมมาด้วย
หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1