การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย “การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564” โดยนางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นคนแรก พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการฯ ทั้ง 3 ท่าน และคณะครู ได้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียง เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน โดยนักเรียนทุกคน ได้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงอย่างพร้อมเพรียง
กิจกรรมนี้เป็นการปลูกฝังประชาธิปไตย และ ฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วม และมีประสบการณ์ในด้านการบริหาร เรียนรู้การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น