ผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ประกอบโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรีนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ประกอบโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรีนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ของโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า จำนวน ๓๐ เครื่อง