กระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

วันที่ 2 ตุลาคม 2563

กระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมอบโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล “วัฒนคุณาธร” เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ
ผอ.อนุรักษ์ บุตรสาร มีผลงานส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และ กระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร