ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร 1
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ และกรุณาเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัวมาให้ครบถ้วน
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4