นางกัญศรี มณีรอด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นที่ 1 "ประถมาภรณ์มงกุฎไทย"

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ขอแสดงความยินดีกับ นางกัญศรี มณีรอด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ในโอกาสได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นที่ 1 “ประถมาภรณ์มงกุฎไทย”
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
(ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 4 มกราคม 2564)