รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2564

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ขอแสดงความยินดีกับ
• คุณครูจันจิรา ธรรมยา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ญี่ปุ่น) และ
• คุณครูภานุรัตน์ นันตา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในโอกาสได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2564