วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564
ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับมอบรางวัลโล่ประกาศนียบัตร “โครงการพัฒนาและถ่ายทอดรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานของ MFU สำหรับยุค New Normal (MFU New Normal 2021)” จากท่าน ผศ. ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง