การฝึกค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการลูกเสือ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า มอบหมายให้ นายวรวิทย์ กิตติวงค์ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นผู้อำนวยการฝึกค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
โดยวันแรก เข้าฐานวิชาลูกเสือ และ ฐานผจญภัย วันที่สอง ฐานวิชาชาวค่าย และ ฐานกิจกรรมรอบกองไฟ