ผลการเข้าร่วมประกวด CRRU Innovation Contest และ ผลการเข้าร่วมประกวด CRRU Talent เนื่องใน งาน "มหกรรมราชภัฏวิชาการ 2021 :Open House CRRU

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งผลการเข้าร่วมประกวด CRRU Innovation Contest และ ผลการเข้าร่วมประกวด CRRU Talent เนื่องใน งาน “มหกรรมราชภัฏวิชาการ 2021 :Open House CRRU ต่อยอดความฝันสู่ความสำเร็จ” ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับรางวัล จำนวน 9 รางวัล ดังนี้
🎐การประกวด CRRU Innovation Contest
1. รางวัลชนะเลิศด้านภาษาและวัฒธรรม (โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
2. รางวัลชนะเลิศด้านศิลปะและการออกแบบ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านภาษาและวัฒธรรม(โครงงานภาษาไทย)
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านภาษาและวัฒธรรม(โครงงานภาษาอังกฤษ)
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านศิลปะและการออกแบบ
7. รางวัลชมเชย ด้านศิลปะและการออกแบบ
🎐การประกวด CRRU Talent
1. ประเภทกลุ่ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. ประเภทเดี่ยว ได้รับรางวัลชมเชย