ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า