ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

ชั้นเรียน ช่วงอายุ จำนวนห้อง  

เพศ

  รวม
ชาย หญิง    
ม. ๑ ๑๒ – ๑๓ 71 77     148
ม. ๒ ๑๓ – ๑๔ 57 87     144
ม. ๓ ๑๔ – ๑๕ 77 92     169
ม. ๔ ๑๕ – ๑๖ 33 56     89
ม. ๕ ๑๖ – ๑๗ 36 59     95
ม. ๖ ๑๗ – ๑๘ 41 43     84
รวม              
รวมทั้งสิ้น   ๒๔ 315 413     729