ฉีดพ่นหมอกควัน ครั้งที่ 2 เพื่อกำจัด ยับยั้ง และ ตัดวงจรชีวิตของยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือดออก

วันที่ 15 ก.ค. 2563
 
เจ้าหน้าที่จากกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย มาดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ครั้งที่ 2 เพื่อกำจัด ยับยั้ง และ ตัดวงจรชีวิตของยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย ควบคุม ตัดวงจรการแพร่เชื้อ และ ลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บริเวณโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เนื่องจากพบการระบาดของไข้เลือดออก บริเวณชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน