โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เปิดรับสมัครนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒